Algemene voorwaarden

Reisvoorwaarden Go2Colombia.nl

Artikel 1 Inleidende bepalingen
Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Artikel 3 Betaling
Artikel 4 Reissom
Artikel 5 Informatie
Artikel 6 Reisbescheiden
Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
Artikel 8 In-de-plaatsstelling
Artikel 9 Annulering door de reiziger
Artikel 10 Opzegging door SAT
Artikel 11 Wijziging door SAT
Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 13 Hulp en bijstand
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid SAT
Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger
Artikel 16 Rente en incassokosten
Artikel 17 Klachten
Artikel 18 Geschillen

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
SAT: Go2Colombia.nl / South American Travel BV
Reiziger:
a. de wederpartij van SAT, of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding
tot SAT is overgedragen.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij SAT zich jegens zijn wederpartij verbindt
tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis
die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste
twee van de volgende diensten:
a. vervoer;
b. verblijf;
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst,
die een significant deel van de reis uitmaakt.
Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie
reserveert en het vervoer zelf organiseert.
Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur, uitgezonderd erkende
feestdagen.
2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. Aanbod en aanvaarding
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod
van SAT. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een
boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de
reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een
bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
b. Bij boeking via internet richt SAT het boekingsproces zodanig in dat de reiziger
er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de
bevestiging van de boeking door de SAT is de reiziger aan deze overeenkomst
gebonden.
2. Herroeping aanbod
Het aanbod van SAT is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.
Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van
andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 16 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van
redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van
eventueel betaalde gelden.
3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden SAT niet. Dergelijke fouten en
vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de
gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden
moeten zijn.
4. Informatieplicht reiziger
a. De reiziger verstrekt het boekingskantoor of SAT voor of uiterlijk bij het
sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde
reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de
overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele
telefoon en emailadres.
b. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de
samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn
voor de goede uitvoering van de reis door SAT. Indien hij in deze informatieplicht
tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door SAT van (verdere)
deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden)
uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
6. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de
aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de
overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en SAT
en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
7. Gegevens en voorbehouden in publicatie
a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van SAT maken de
hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
b. Indien SAT algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma
heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de
reiziger meest gunstige bepalingen.
8. Essenties
a. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door SAT
aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). SAT zal een reële inspanning
leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid
niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke
schriftelijke instemming SAT.
b. SAT heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:
− aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van
€ 23,- per boeking;
− communicatiekosten;
− eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in
rekening gebrachte extra kosten.
c. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt SAT
alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval
heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:
− de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van
€ 27,- per boeking;
− communicatiekosten;
− eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in
rekening gebrachte extra kosten.
Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van SAT.
9. Vertrek- en aankomsttijden
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden
vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. SAT kan hier alleen
binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs
niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en
12 niet van toepassing.
10. Luchtvaartmaatschappij
Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij
zodra deze bij SAT bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking
en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.
11. Informatie van derden
SAT draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders,
advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder
verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3 Betaling

1. a. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van
de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in
het bezit zijn van SAT. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij
wordt daar door of namens SAT schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de
mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien
betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de
dag van verzuim. SAT heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten
in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van
toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt,
moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4 Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin
zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in
verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van
publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de
aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden
verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst.
Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de
reiziger door SAT of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies,
alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar
gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en
belastingen, zoals deze SAT bekend waren ten tijde van het in druk geven van de
publicatie.
3. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft SAT het recht om tot 20 dagen
voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de
vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen,
heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. SAT zal daarbij aangeven op welke
wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven
tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in
redelijkheid niet van SAT kan worden gevergd. SAT zal de reiziger aangeven op welke
wijze de verlaging is berekend.
4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal SAT na tijdige betaling van de gehele
reissom vanaf zes weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.
c. In afwijking van het bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare
− verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of
− extreme verhoging van de vervoerskosten
kan SAT tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.
Indien daarover geen overeenstemming bereikt wordt, zal een in gezamenlijk overleg
aan te wijzen onafhankelijke derde worden gevraagd hierover een partijen bindende
uitspraak te doen.
5. a. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de
beide vorige leden af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht
gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
b. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft SAT het recht de
overeenkomst op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – binnen 7 werkdagen na
ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht
gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke
restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van
toepassing.

Artikel 5 Informatie
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege SAT
algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende
paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger
worden verstrekt. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken
autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor
vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig
(geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn
rekening, tenzij SAT heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het
ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of SAT tekort is geschoten in zijn in
het vorige lid bedoelde informatieverplichting.
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde
documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar
toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van
inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
4. Door of vanwege SAT zal de reiziger informatie worden verstrekt over de
mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een
reisverzekering.

Artikel 6 Reisbescheiden

1. SAT stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek
in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van SAT kan worden
gevergd.
2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden
ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij SAT of het boekingskantoor.
3. a. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft
de reisorganisator of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de
benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
b. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit
onverwijld bij SAT of het boekingskantoor.

Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan
verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom
onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de
wijzigingskosten ad
€ 27,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen.
Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek
zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval
schriftelijk door SAT worden bevestigd.
2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden
meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel
annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een
reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke
overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende
passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van
toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten
verschuldigd.

Artikel 8 In-de-plaatsstelling

1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een
ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
− de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
en
− het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat
de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
en
− de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich
niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk
aansprakelijk tegenover SAT voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van
de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de
eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 Annulering door de reiziger

1. Standaard-annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de
aanbetaling;
− bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór
de vertrekdag: 35% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór
de vertrekdag: 40% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 50% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 75% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de
reissom;
− bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.
2. Afwijkende annuleringskosten
a. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop
verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de
specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
b. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals
camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, autohuur, nationale parken en
culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die
bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan
de reiziger kenbaar gemaakt.
3. Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een
gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere
accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze
accommodatie voorkomt, doet SAT aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe
groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde
accommodatie.
c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de
prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale
betalingsregels van artikel 3 gelden.
d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet geaccepteerd wordt zijn
alle overeenkomsten geannuleerd en alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom(men) zal het totaal
van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een
eventueel overschot wordt op de nieuwe reissommen in mindering gebracht.
4. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het
bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de
schade van SAT lager is uitgevallen. In dat geval zal SAT deze lagere schade in
rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
5 . Geen kosten bij dekkingsbeperking
Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt,
kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.
6. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende
werkdag.
7. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling
kiest, is artikel 8 van toepassing.
Artikel 10 Opzegging door SAT
1. SAT heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige
omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige
aard zijn dat verdere gebondenheid van SAT aan de overeenkomst in redelijkheid niet
kan worden gevergd.
3. Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het
Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.
4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend,
komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan SAT kan worden toegerekend, komt de
hieruit voortvloeiende schade voor rekening van SAT. Of zulks het geval is, wordt
bepaald aan de hand van artikel 12.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan SAT kan worden
toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in

artikel 13.
5. Indien SAT door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel
recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 11 Wijziging door SAT
1. a. SAT heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens
gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel10 lid 2. Deze deelt hij
binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat SAT van de wijziging op de
hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt hij deze binnen 24 uur (1
werkdag) mee.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de
wijziging(en) afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de
wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe
betekenis strekt.
d. Indien SAT door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel
recht op het bedrag van die besparing.
2. a. In geval van wijziging doet SAT de reiziger indien mogelijk een alternatief
aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt
hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De
gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar
objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden
die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
− de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
− de aard en klasse van de accommodatie;
− de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
− de samenstelling van het reisgezelschap;
− de aan SAT bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere
eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger
(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
− de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen
daaraan, die door SAT schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.
3. a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief
aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen)
na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod
kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1
werkdag).
b. In dat geval heeft SAT het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72
uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen
voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom
(of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel
daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als
bedoeld in lid 4.
4. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan SAT kan worden toegerekend, komt de
hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van SAT. Of zulks het
geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend,komt
de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan SAT kan worden
toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in

artikel 13.
5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de
diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt
SAT ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op
continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.
Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt SAT de reizigers indien
nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de plaats van
vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.
Zie voor de kosten daarvan artikel 13.
6. SAT is, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4, verplicht de reiziger te
informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze
verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben
geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is SAT verplicht tot
uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op
grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen,
is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de
betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1. 3. Indien de reis niet verloopt
overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is SAT onverminderd het bepaalde
in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de reiziger te
vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan SAT is toe te rekenen
noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de
reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of
niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de
levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een
gebeurtenis die SAT of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de
overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid
niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht
als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die
onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de
gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13 Hulp en bijstand

1. a. SAT is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand
te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze
op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende
kosten zijn voor rekening van SAT, indien de tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is SAT tot verlening van
hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden
gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op
grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die
noch aan de reiziger noch aan SAT zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen
schade. Voor SAT bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de
reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid SAT

1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat
een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of
toestaat, is de aansprakelijkheid van SAT dienovereenkomstig uitgesloten of
beperkt.
b. SAT is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft
kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of
annuleringskostenverzekering.
2. Indien SAT jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot,
bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de
aansprakelijkheid van SAT voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel
van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van
opzet of grove schuld van SAT. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de
aansprakelijkheid van SAT gelden ook ten behoeve van werknemers van SAT, het
boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag
of wet dit uitsluit.

Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van SAT ter
bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de
maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een
goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan
worden bemoeilijkt, kan door SAT van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten,
indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt
nagekomen.
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien
en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien
en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden
toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te
beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in
artikel 17 lid 1 te voldoen.
4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van
vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van SAT te
vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 16 Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens SAT heeft
voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk
aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het
verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 17 Klachten

1. a. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel
12 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een
oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde –
melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig
of bereikbaar is, SAT. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet
aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij
SAT.
b. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt SAT voor
en adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de
voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
c. SAT zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen
procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
d. De communicatiekosten worden door SAT vergoed, tenzij blijkt dat deze
redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
e. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan
en de dienstverlener of SAT daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de
tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden
beperkt of uitgesloten.
2. a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één
maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke
vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij SAT of het
boekingskantoor. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
b. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen
één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking
heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
c. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door SAT niet in
behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft.
SAT geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
d. SAT zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een
inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de
termijn uit art. 18 lid 1a verlengd met één maand. Als de reactie van SAT meer dan
twee maanden uitblijft, wordt de termijn uit art. 18 lid 1a verlengd met twee
maanden.
e. Als sprake is van een verdere tijdsoverschrijding door SAT waardoor de
reactietermijn van SAT met meer dan drie maanden wordt overschreden, kan de
Geschillencommissie besluiten het betreffende geschil toch in behandeling te nemen.

Artikel 18 Geschillen

1. a. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen
genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk driemaanden na
afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk
voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
(www.sgc.nl).
De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet
handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in
het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt
bij wege van een partijen bindend advies.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
c. De commissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien
aan SAT surséance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is
geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil
door de commissie op de zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen.
2. a. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van
deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond
van dwingende regels ander recht van toepassing is.
b. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde
bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen,
tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
c. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de
reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).